031-27 20 20 info@effektivbygg.se

Ramavtalsleverantör för Marks kommun. Etapp 2, ombyggnad av särskola, pågår november-februari.