Om oss

Effektiv Bygg AB är en totalentreprenör av bygg- och underhållstjänster. Vi är det naturliga valet för den professionella beställaren av byggtjänster.

Effektiv Bygg i Göteborg med omnejd

Effektiv Bygg startades 2007 och är idag 35 anställda. Vi har verksamhet i Göteborg med omnejd, huvudkontor i Mölndal och en filial i Marks kommun.

Vi är ett ISO-certifierat byggföretag för bostäder, offentliga byggnader, affärslokaler och industrifastigheter. Vi har spetskompetens inom bygg och renovering av bostadsrätter.

Kunder är främst kommuner och landsting, kommunala och privata bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier. Många av våra kunder har ramavtal för fastighetsunderhåll. Vår målsättning är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Vi tar ett tydligt miljöansvar och känner omsorg om våra medarbetare och deras arbetsmiljö. Kontinuerlig vidareutbildning av samtliga medarbetare är en prioriterad del av vår verksamhet.

Effektiv Bygg deltar aktivt i utvecklingen av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom byggsektorn i Sverige genom ett flertal organisationer och nätverk, bland annat som medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK.

Vår affärsidé

Effektiv Bygg AB är en totalentreprenör av bygg- och underhållstjänster. Vi ska skapa långsiktiga kundrelationer. Våra tjänster ska kännetecknas av god kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

Vår vision

Vi är det naturliga valet för den professionella beställaren, och den enda samarbetspartner som kunden behöver.

Effektiv Bygg eftersträvar att uppfylla kunders och andra intressenters högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Detta uppnås genom att:

 • Ledningen avsätter tillräckliga resurser för kvalitetsarbetet
 • Vi driver varje projekt så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden
 • Vi erbjuder kundanpassade lösningar
 • Vi mäter kundnöjdhet regelbundet
 • Vi förbättrar regelbundet verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse
 • Vi sätter mål för vårt kvalitetsarbete
 • Vi har ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • Vi har en nollvision för fel i utförandet

Vi eftersträvar att uppfylla kunders och andra intressenters högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Detta uppnås på miljöområdet genom att:

 • Ledningen avsätter tillräckliga resurser för miljöarbetet
 • Vi förbättrar regelbundet vår verksamhet i riktning mot minskad miljöpåverkan
 • Vi uppfyller alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen
 • Vi förebygger alla typer av föroreningar som kan uppstå på grund av vår verksamhet
 • Vi sätter konkreta mål för miljöarbetet
 • Vi har ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • Vi är en diskussionspartner med kunderna om miljökonsekvenserna av våra tjänster
 • Vi har en nollvision för miljöolyckor

Vi har identifierat vår huvudsakliga miljöpåverkan som är förbrukning av energi och naturresurser, avfall samt genom den miljöpåverkan som uppstår genom underentreprenörers aktiviteter.

Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Detta uppnås genom att:

 • Ledningen avsätter tillräckliga resurser för arbetet med arbetsmiljön
 • Vi identifierar kontinuerligt våra huvudsakliga arbetsmiljörisker
 • Vi uppfyller alla krav i den lagstiftning som styr arbetsmiljön
 • Vi kartlägger och förebygger arbetsmiljörisker och arbetsskador
 • Vi har en alkoholfri och drogfri arbetsmiljö
 • Vi behandlar alla anställda lika och på ett respektfullt sätt
 • Vi tolererar inte någon form av diskriminering eller kränkande särbehandling
 • Vi har ett förhållningssätt som präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter
 • Vi har ett aktivt rehabiliteringsarbete
 • Vi har en god nödläges- och krisberedskap
 • Vi sätter konkreta mål för att förbättringar av arbetsmiljön
 • Vi har ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • Vi är en diskussionspartner med kunderna om arbetsmiljökonsekvenserna av våra tjänster
 • Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor

Vi behandlar andra, så som vi själva vill bli behandlade.

Hos oss på Effektiv Bygg innebär detta konkret att:

 • Vi är ett gott föredöme i alla lägen
 • Vi lämnar klara och tydliga besked. Vet vi inte ber vi att få återkomma
 • Vi håller alltid det vi lovar och gör rätt från början
 • Vi håller tider
 • Vi har ett vårdat språkbruk
 • Vi har en positiv och trevlig attityd mot kunder och arbetskamrater
 • Vi tar vårt personliga ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och säkerhet
 • Vi behandlar varandra lika och på ett respektfullt sätt
 • Vi är lojala med vårt företag. Synpunkter diskuteras internt och inte med utomstående
 • Vi använder företagets kläder. Det ska synas varifrån man kommer när man är i tjänst
 • Vi håller våra företagskläder hela och rena
 • Vi använder företagets kläder och arbetsbilar endast i tjänsten
 • Vi har alltid fotolegitimation tillgänglig, IDO06
 • Vi röker och snusar endast där det är tillåtet och sköter det på ett diskret sätt
 • Vi följer våra egna och kunders policys, riktlinjer och ordningsregler
 • Vid besök är besökaren huvudperson, 100 % fokus
 • Vi använder mobiltelefon med sunt förnuft, så att man inte stör kunden eller sina arbetskamrater. Privatsamtal under arbetstid skall undvikas
 • Vid följer vår nolltolerans mot etiska oegentligheter

Vi iakttar sekretess. Konkret menas att:

 • Vi kommenterar inte andra personer eller företag
 • Vi berättar inte om vad vi ser vid besök i lägenheter, villor, kontor etc.